LAPORAN SMK TIAP UNIT KERJA PERSEMESTER DALAM SATU TAHUN

  1. REKAP SMK SEMESTER I 2021
1. REKAP SMK PERSONEL DIT SAMAPTA JANUARI 2021 SEMESTER I
2. REKAP SMK PERSONEL DIT SAMAPTA FEBRUARI 2021 SEMESTER I
3. REKAP SMK PERSONEL DIT SAMAPTA MARET 2021 SEMESTER I
4. REKAP SMK PERSONEL DIT SAMAPTA APRIL 2021 SEMESTER I

     2. REKAP SMK SEMESTER II 2020

            BUKTI DUKUNG SMK SEMESTER 2 TAHUN 2020

                    alfarez setiawan sem 2 2020
alfi k sem 2 2020
ario sem 2 2020
asep suhendi sem 2 2020
Bripda Agung Trio Pambudi (smk smt. 2 2020)
Bripda Depri Anto (Smk smt. 2 2020)
Bripda Dimas Arief (Smk smt. 2 2020)
Bripda Ihya ‘Ainizzahra (smk smt. 2 2020)
Bripda M. Meka Noprijal (smk smt. 2 2020)
Bripda Maya Evayana (smk smt. 2 2020)
erik sem 2 2020
Fadlin sem 2 2020
Faiji sem 2 2020
Fajar maulana sem 2 2020
Fifiyen sem2 2020
frans sem 2 2020
Helma sem 2 2020
herdiansyah sem 2 2020
Heriyanto sem 2 2020
ilham sem 2 2020
imam kaharudin sem 2 2020
iqbal samudra sem 2 2020
januardy reinald sem 2 2020
jessica farida sem 2 2020
josua sem 2 2020
Kasto sem 2 2020
Lugianto sem 2 2020
M.Akbar sem 2 2020
M.renaldi sem 2 2020
margono sem 2 2020
Pradana aditya sem 2 2020
Raja Indra Sem 2 2020(4)
raja indra sem 2 2020(5)
Retno sem 2 2020
ridwan patriady sem 2 2020
roby firdaus sem 2 2020
ruri sem 2 2020
Supriyadi sem 2 2020
taisar sem 2 2020
Winarto sem 2 2020
yudi sem 2 2020
yunanda sem 2 2020
ainun nabila sem 2 2020
aji seno sem 2 2020
akhmad muwafiq sem 2 2020
REKAP SMK PERSONEL DIT SAMAPTA 2020 SEMESTER II

     3. LAPORAN SMK TIAP UNIT KERJA PERSEMESTER DALAM SATU TAHUN

LAPORAN SMK TIAP UNIT KERJA PERSEMESTER DALAM SATU TAHUN